Kinh Thánh Bản Truyền Thống

Yeth: Tiếng Việt

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.