ฉบับมาตรฐาน (Digital)

Yeth: ไทย

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society