سٌسٌ كِتَابُييٍ؛ تَوُرٍتَ، يَبُرَ، عِنيِلَ

Yeth: Susu

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© 2015—Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traducteurs Pionniers de la Bible