Di Heilich Shrift

Yeth: Pennsilfaanisch Deitsch

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

Wycliffe Bible Translators Inc.