พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม

Yeth: Northern Thai

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© 2017, Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc.