BÚKÙ TÀ TƗ́DHƗ́//RU YÌZO DHƗ ÀDHYA

Yeth: Logo

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.