Magtubu tôô toɲ biɲare to kôrbi

Yeth: Kimré

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.