ꞌBuuk cĩ Thõõth cĩ Nyekuc

Yeth: Didinga

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© 2017 Wycliffe Bible Translators, Inc., All rights reserved.