Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

Yeth: Central Mnong

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.