Mehöböp Yesu Kerisi yi GAGEK MEWIS sën vong yam vu hil

Yeth: Mapos Buang

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.