Parnai Yiang Sursĩ - Kinh Thánh tiếng Bru

Yeth: Eastern Bru

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved