Ndose Kɔdɔ Laka, Buku ꞌba Tisaki ni Tɔdɔ to Lömu Laꞌja ꞌBa Yësu Kurïsïtö Ŋere Ze

Yeth: Jur Modo

Derivas a'n Vershyon

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans