Ang bitala tang Dios: ba-long inigoan; Ang bagong magandang balita: bagong tipan

Yeth: Agutaynen

Derivas a'n Vershyon

Copyright Information

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Agutaynen

Derivas a-dro dhe Wirbryntyans

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.