Furvlenn hwilans

Genesi int

Naʌ̃ cartara Moiseba b̶ʌsia dadjirãba cawad̶amãrẽã sãwã Ãcõrẽba naʌ̃ ẽjũãra osida idjab̶a sãwã israelerãda idji puru bamãrẽã edasida. Israelerã Egipto druad̶eba ẽdrʌped̶ad̶acarea Moiseba naʌ̃ cartara b̶ʌsia.

Genesi trʌ̃ba jara b̶ʌa “naãrãed̶abema.” Maʌ̃ bẽrã naʌ̃ cartad̶e b̶ʌ́ b̶ʌa Ãcõrẽba ne jũma od̶ad̶ebemada, ẽberãrãba naãrã cadjirua ẽpẽped̶ad̶ad̶ebemada, Ãcõrẽba dopapa zebid̶ad̶ebemada, ẽberãrãba naʌ̃ ẽjũã biraped̶ad̶ad̶ebemada, idjab̶a ẽberãrãba naãrã Ãcõrẽa ewari iwid̶iped̶ad̶ad̶ebemada. Jũma maʌ̃gʌra 1:1d̶eba ab̶a 11:26d̶aa b̶ʌ́ b̶ʌa.

Maʌ̃are b̶ʌ́ b̶ʌa Ãcõrẽba Abrahaʌ̃neba israelerã yõbid̶ad̶ebemada (11:27d̶eba ab̶a 50:26d̶aa). Dji crĩcha droma naʌ̃ Genesi cartad̶ebemara Ãcõrẽba Abraʌ̃a nãwã jarasia: “Bʌd̶eba puru dromada mʌ̃a yõbiya…Bʌd̶eba mʌ̃a naʌ̃ ẽjũãne b̶ea purura jũma carebaya (12:2,3).” Wãrãda naʌ̃ cartad̶e ebud̶a b̶ʌa ẽberãrãba cadjiruada o panenamĩna Ãcõrẽba jũmarã carebai carea jʌwa b̶ʌsida. Naãrã jarasia diaurura poyaida (3:15). Mãwãnacarea dopapa zesid̶e Ãcõrẽba Noéra idji ẽberãrã sid̶a ẽdrʌ edaped̶a ãdjid̶eba naʌ̃ ẽjũãra wayacusa birabisia (6:9d̶eba ab̶a 9:19d̶aa). Mãwãnacarea Abraʌ̃a jarasia idjid̶eba jũma naʌ̃ ẽjũãne b̶eara carebaida (12:2,3). Idjab̶a Josed̶eba ẽberãrãra cãbana carebasia jarrababa quinirãnamãrẽã (40:1d̶eba ab̶a 50:26d̶aa).

Ãcõrẽ Bed̶ea

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index